All Games For "Midge"
TournamentPos Points
1Mon 14 August 2023 - The Wharf Inn Mondays Aug to Nov 2023550
2Mon 18 September 2023 - The Wharf Inn Mondays Aug to Nov 2023730
3Fri 22 September 2023 - The Unicorn Fridays Sept to Dec 2023550
4Mon 2 October 2023 - The Wharf Inn Mondays Aug to Nov 2023820
5Mon 3 June 2024 - The Wharf Inn Mondays June to August 2024370
To top of page